ලෝකයේ

වාර්තා වී ඇති
සුව වූ
මරණ

ශ්‍රී ලංකාවේ

වාර්තා වී ඇති
ප්‍රතිකාර ලබන
සුව වූ
සැක සහිත
මරණ
Testing CentersQuarantine Centers